LS 2019

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (garant přednášky)
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.


Aktuality

Vypsané projektové úlohy k zápočtu na letní semestr 
Přihlášení se k jednotlivým úlohám je možné ve sdílené tabulce zde: https://goo.gl/jtCGgJ 

Terénní kurz 
Ve dnech 27-29.5.2019 se na Kvildě uskutečnil další ročník terénního cvičení, v rámci kterého si studenti vyzkoušeli práci s různými přístrojovými technikami pro měření, mapování a montoring FG procesů přímo v terénu.
Zároveň jsme okusili všechny typické variace šumavského počasí - od hustého deště po sluníčko :-)

Pár záběrů z letošního i minulých ročníků:

Struktura přednášky

 1. Úvod do práce s prostorovými daty na různých prostorových škálách (lokální - globální úroveň), zdroje dat, nástroje prostorové analýzy;

 2. Pokročilé metody klasifikace krajiny, resp. FG systému;

 3. Modelovani v biogeografii a krajinne ekologii (habitat suitability modelling, species distribution models atd.);

 4. Bezpilotní technologie (UAV) - principy, platformy, senzory, aplikace ve fyzické geografii

 5. UAV - bezpilotní snímkování, sběr podpůrných dat

 6. UAV - fotogrammetrické zpracování a analýza dat

 7. Optická granulometrie - principy a aplikace ve fluviální morfologii

 8. Srážko-odtokové modelování. Principy a aplikace modelu HBV-light, schematizace povodí, příprava vstupních dat.

 9. Srážko-odtokové modelování. Kalibrace a validace modelu, příprava scénářů změny klimatu, modelování vlivu klimatických změn na odtok z povodí.

 10. Úvod do práce s přesnými 3D daty - AG, SketchUp, CloudCompare, Voxler

 11. Pořizování a zpracování přesných 3D dat - LiDAR teorie, airborne x TLS, zpracování dat, využiítí

 12. Geofyzikální data - teorie, zpracování, aplikace


Zkouška
Zápočtové projekty 
Zápočtové projekty jsou tematické úlohy, řešené skupinami max. 3 studentů. 
U jednotlivých úloh jsou uvedeni jejich garanti včetně kontaktu pro přesnou specifikaci zadání, datových podkladů, software a případně dalších požadavků. Prezentace výsledků projektů proběhne v zápočtovém týdnu. 

Přihlášení se k jednotlivým úlohám je možné ve sdílené tabulce zdehttps://goo.gl/jtCGgJ 


Pokyny a data ke zkoušce

Termíny zkoušky jsou vypsány v SIS, kde je dostupné rovněž přihlašování k jednotlivým termínům.


Základní informace o přednášce

Anotace přednášky
Přednáška je určena pro posluchače navazujícího magisterského a doktorského studia oborů geoinformatiky a kartografie a fyzické geografie. Studenti se v rámci přednášky podrobně seznámí s aplikacemi pokročilých geoinformačních technik, využívaných pro řešení úloh z vybraných disciplin fyzické geografie.

Přednáška je zaměřena zejména na metody sběru, analýzy a intepretace dat pro fyzickogeografické aplikace za využití pokročilých instrumentálních a geoinformačních technik.

Posluchači se v teoretické i praktické části přednášky prakticky seznámí s principy práce s prostorovými daty na různých měřítkových úrovních, pokročilými metodami a nástroji pro zpracování 2D a 3D dat pro analýzu, modelování a klasifikace krajiny, reliéfu a vybraných složek FG sféry.

Pozornost je věnována pokročilým instrumentálním technikám pro pořizování a monitoring dat fyzickogeografických procesů a jejich využití pro geoinformatické zpracování. Konkrétně se jedná o senzorové sítě pro přesný monitoring srážkoodtokových procesů, dále nástroje pro pořizování vysoce přesných 3D dat, využívající pozemní LiDARové skenování, geofyzikální metody nebo UAS a pozemní fotogrammetrii jako zdroje dat pro analýzu strukturních charakteristik a dynamických procesů v krajině.

Představeny jsou principy, nástroje a aplikace modelování dynamických procesů na různých měřítkových úrovních, konkrétně nástroje pro využití dat globálních klimatických modelů a techniky srážkoodtokového modelování, využívající komplexních vstupů z instrumentálních měření.

V průběhu cvičení studenti zpracovávají samostatnou práci, kde prokáží ovládnutí vybraných geoinformačních technik, porozumění jejich principům a schopnost jejich využití pro interpretaci fyzickogeografických procesů.
  


Přednášející 

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.


Rozsah 

2/0, Zk 

Místo konání 

Úterý, posluchárna K1, 16:30-17:50 
 

Podmínky pro splnění studijních povinností 

Požadavkem k zápočtu je zpracování týmově řešené projektové úlohy se zřetelně odděleným autorským podílem studenta na řešení.


Požadavkem ke zkoušce je získání zápočtu.


Zkouška má ústní formu a ověřuje porozumění principům vybraných metod a přístupů, představených v rámci přednášky a cvičení a schopnost jejich aktivního využití pro řešení a interpretaci fyzickogeografických procesů.


Doporučená literatura

 • Aber, J. S. (2010): Small-Format Aerial Photography: Principles, techniques and geoscience applications. 1 Edition. Elsevier Science. 268 p.
 • Beven, K.J. (2001): Rainfall-Runoff Modelling, The Primer. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Brimicombe, A. (2010). GIS, environmental modeling and engineering. CRC Press.
 • Feldman, A.D. (Ed.) (2000): Hydrologic Modeling System HEC-HMS - Technical Reference Manual. US Army Corps of Engineers, Washington.
 • Fotheringham, A. S. (2000): Quantitative geography: perspectives on spatial data analysis. London. Sage Publications.
 • Goodchild, M. F., Steyaert, L. T., Parks, B. O., & Johnston, C. (Eds.). (1996).GIS and environmental modeling: progress and research issues. John Wiley & Sons.
 • de Smith, J.M., Goodchild, M.F, Longley, P.A. (2013): Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools. Troubador Publishing Ltd; 3rd edition, ISBN-13: 978-1906221522, 516p., www.spatialanalysisonline.com