LS 2019‎ > ‎

Zkouska

Zadání úloh pro zkoušku v ZS 2013 
Obecné pokyny

 • Z nabídky 6 zadání si vyberte libovolné 3 úlohy a zpracujte je podle pokynů, uvedených u jednotlivých úloh.Výsledky všech úkolů zpracujte nakonec do prezentace v PowerPointu, kterou přinesete ke zkoušce.

 • Pokud si s něčím nebudete vědět rady, najděte si nejprve tutorialy na stránkách příslušných softwarů, v helpech, ve specializovaných online diskusích nebo na youtube, případně se poraďte se spolužáky. Nenajdete-li řešení, improvizujte. Snaha problém řešit jinými cestami může být hodnocena lépe než jednoduché vyřešení.
  Řešení podobných problémů je totiž důležitou součástí zkoušky - úkoly jsou výrazně těžší a  méně jednoznačné, než jaké byste řešili při klasické několikahodinové zkoušce v učebně, ale máte zase více času na jejich promyšlení a můžete využít veškeré dostupné informace. Zkouška se tak blíží reálným problémům, před kterými budete v budoucnu stát při práci s geoinformačním softwarem.

 • Dotazy na přednášející e-mailem použijte, prosím, pouze v krajní nouzi a po zralé úvaze.  V případě dotazů typu kde je která funkce, jak se importuje soubor, kolik to má vyjít, mně nejde tahle funkce, apod. se, prosím, vraťte o odrážku výš.

 • Kontakty pro zásadní dotazy: 
  • Doc. Langhammer - úkoly 1, 4 a 5 (langhamr@natur.cuni.cz) 
  • Dr. Hartvich - úkoly 2, 3 a 6 (hartvich@irsm.cas.cz) 

 • Hodně úspěchů při řešení příkladů!

  J.L. a F.H.  


1. část - GIS I

Analýza výšky srážek na povodí Volyňky za období 1970-2000

1. Výpočet výšky srážek  na povodí.

Z vrstev, dodaných v archivu volynka.zip vypočtěte průměrnou výšku srážek na povodí Volyňky za období 1970-2000. Použijte přitom metodu Thiessenových polygonů.

2. Tematická mapa.

Vytvořte tematickou mapu průměrných srážek na povodí za období 1970-2002      

3. Podíl srážek na části území.

Vypočtěte, jaký podíl srážek v jednotlivých situacích (minimální, průměrné a maximální srážky za období 1970-2002) spadne na území NP Šumava.

4. Výsledky zpracujte do prezentace v MS PowerPointu

 

Data

Potřebná data naleznete v archivu volynka.zip.

 

2. část - GIS II

 

Vlastnosti hrubozrnných sedimentů na Losenici

1. Management tabulkových dat a konverze dat. 
Z tabulky GPS bodů (gps.xls) v podobě X, Y, Z vytvořte shapefile. Vypočítejte plochu sedimentárních těles (sediment_area.shp) a převeďte polygony sedimentárních těles na body (použijte převod na těžiště = centerpoint). Na základě identifikátoru připojte k vrstvě GPS bodů připojte dokumentační body hrubozrnných sedimentů (sed.xls). 
  
2. Zobrazení grafů. 
Z datového souboru vytvořte tematickou mapu v podobě kartodiagramu. Jednotlivé dokumentované lokality zobrazte v podobě sloupcového nebo koláčového grafu (bar nebo pie chart) podle jednotlivých typů sedimentu. Velikost grafu važte plochou akumulace. 
  
3. Odečet hodnot rastru 
 Vypočítejte z DMR rastr sklonitosti reliéfu. Odečtěte hodnoty sklonu reliéfu pro dokumentované body. Vypočítejte rozdíl mezi hodnotou sklonu měřenou v terénu a hodnotou odečtenou z DMR a zobrazte jej v podobě tematické mapy. 
  
4. Export tabulky 
Vyexportujte tabulku s hodnotami sklonitosti reliéfu odečtenými z DMR a s hodnotami podílu štěrků v tělesech fluviálních sedimentů (jako *.dbf nebo *.txt). Importujte soubor do MS Excelu a vykreslete závislost podílu štěrků na sklonu reliéfu a velikosti akumulace na nadmořské výšce. 
  
5. Výsledky zpracujte do prezentace v MS PowerPointu 
 

Data

Potřebná data naleznete v archivu losenice.zip.

 

 

3. část - GIS III

Parametry údolní sítě

1. DMR

Stáhněte si podkladový rastrová DMR (Area1_10.grd), vytvořte bareovnou hypsometrii a generujte vrstevnice s 10 m intervalem.  

2. Vodní toky a povodí

Vytvořte pomocí nástroje ArcHydro síť vodních toků. Porovnejte ji s liniemi vodních toků z databáze (toky_1.shp), a snažte se pomocí nastavení rozhodovacího pravidla SetNull vytvořit síť co nejpodobnější tokům z databáze. Dále vytvořte *.shp toků a povodí. Polygony povodí spojte tak, aby vlastní povodí měly pouze toky nad 1 km délky, ostatní k nim připojte.

3. Analýza reliéfu povodí

Pro každé z těchto spojených povodí vypočítejte pomocí nástrojů Zonální statistiky průměrnou, maximální a minimální nadmořskou výšku a vytvořte kartogramy. 

4. Výsledky zpracujte do prezentace v MS PowerPointu. 
 

Data

Potřebná data naleznete v archivu udolnisit.zip.


4. část - analýza DMT

Analýza digitálního modelu reliéfu oblasti Pecný  (využijte programy Surfer, ArcGIS, příp. SAGA GIS)

1. Gridování.

Z dodaného datového souboru bls_dmt_jtsk.txt vytvořte digitální model reliéfu. 
Vysvětlete, jakou interpolační metodu jste použili, s jakými parametry a proč a jaké má nastavení vliv na výsledný grid.

2. Vizualizace.

Vizualizujte grid v podobě blokdiagramu a vhodně upravte legendu.

3. Výpočet sklonitosti.

Z gridu vypočtěte sklonitost terénu a vizualizujte ji.

4. Hypsografická křivka.

Vypočtěte hypsografickou křivku pro dané území.

5. Údolní síť.

Pomocí nástrojů Arc Hydro vytvořte vektorovou vrstvu údolnic.

6. Výsledky zpracujte do prezentace v MS PowerPointu.


Data

Potřebná data naleznete v archivu pecny_dmu.zip.


  
 

5. část - analýza DMT


Analýza digitálního modelu reliéfu oblasti Pecný využijte programy Surfer a SAGA GIS)

1. Gridování.

Z dodaného datového souboru bls_dmt_jtsk.txt vytvořte digitální model reliéfu. 
Vysvětlete, jakou interpolační metodu jste použili, s jakými parametry a proč a jaké má nastavení vliv na výsledný grid.

2. Vyrovnání gridu

Na vytvořený grid aplikujte některou z filtrovacích nebo vyrovnávacích metod. Vysvětlete výběr metody a vliv na výsledný grid.

3. Klasifikace reliéfu

Klasifikujte základní typy reliéfu pomocí metod 
-Terrain Surface Classification (Iwahashi, J. & Pike, R.J. 2007) a
- Topographic Position Index TPI (Guisan et al. (1999). 

Interpretujte výsledky klasifikace z hlediska geomorfologických charakteristik a vývoje reliéfu.


4. Výsledky zpracujte do prezentace v MS PowerPointu.

 

Data

Potřebná data naleznete v archivu pecny_dmu.zip.

 

 

6. část - SketchUp

 

Modelování skalního výchozu

1. Import plánu výchozu.

Stáhněte si plánek části údolí se skalními výchozy (vychozy_meters.bmp) v grafickém softwaru zjistěte rozměry v pixelech. Podle měřítka si přepočítejte rozměry skutečného zachyceného území. Ve SketchUpu vytvořte obdélník o vypočtených rozměrech a importujte do něj plánek.  

2. Digitalizace linií výchozu a vytvoření blokového modelu.

Zdigitalizujte obrysy bloků skalních výchozům bloků, a fluviálních akumulací. Pomocí funkce push/pull zdvihněte bloky do výšky napsané na každém bloku. 

3. Pokrytí modelu texturou.

Najděte nebo vytvořte vhodnou texturu pro skalní reliéf a sedimenty a pokryjte jí plochy bloků

4. Import modelů z 3D warehouse.

Importujte vhodné prvky pro doplnění krajiny z 3D warehouse (stromy, keře, kameny,...). Vytvořte několik různých pohledů na vaší krajinu se skalními výchozy. 

5. Výsledky zpracujte do prezentace v MS PowerPointu.


Data

Potřebná data naleznete v archivu vychozy_meters.zip

Zpět (C) Jakub Langhammer, 2013
Aktualizace: 20.12.2013
Comments